• Illustration
  • Illustration

Aktualności

Dodano: kwi 20, 2018
Dobre sygnały płyną z rynku ubezpieczeniowego o rosnącej liczbie wniosków wpływających do instytucji trudniących się w polubownym rozstrzyganiu sporów, szczególnie tych dotyczących spraw indywidualnych z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. O skuteczności takiej formy rozpatrywania skarg świadczą wyniki sprawozdania Rzecznika Finansowego, które wskazują, że od początku bieżącego roku, aż o 18% wzrosła liczba roszczeń trafiających na drogę postępowania arbitrażowego. Skąd ten wzrost? Przede wszystkim ze względu na przyspieszoną i uproszczoną procedurę pojednawczą między stronami, ograniczoną do złożenia reklamacji, która w wielu przypadkach na tym etapie kończy się bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Postępowania polubowne zyskują na popularności przede wszystkim dlatego, że zapewniają znacznie szybszą ścieżkę ustalania swoich praw.
Dodano: lut 3, 2016
W obliczu zapytań, które wpłynęły do Sądu Arbitrażowego od brokerów ubezpieczeniowych, dotyczących klauzuli arbitrażowej umieszczonej w treści Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich z dnia 31 grudnia 2013 roku, informujemy że Sąd Arbitrażowy przy SBUwP podjął stosowną uchwałę nr 1/2016 w tej materii. Jej treść stwierdza nieważność ww. klauzuli co w praktyce oznacza, że właściwość Sądu Arbitrażowego może być określona wyłącznie po podpisaniu nowej klauzuli lub uznaniu właściwości Sądu. W przypadku, gdy doszło do aktualizacji Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich jako załącznika do umowy, lub strony od początku stosowały Kodeks Dobrych Praktyk Brokerskich z dnia 31 grudnia 2014 roku, klauzula arbitrażowa w treści KDPB z 2014 będzie miała zastosowanie i wiąże strony w zakresie dotyczącym właściwości Sądu Arbitrażowego przy SBUwP.
Dodano: gru 10, 2015
Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce z dniem 9 grudnia 2015 wznowił działalność.
Dodano: sie 21, 2014
Informujemy, że z dniem 20 sierpnia 2014 r. działalność Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce została wstrzymana. Sprawy wniesione przed tą datą będą wykonywane przez arbitrów, sprawy wniesione po tej dacie nie będą przyjmowane.
Dodano: lip 15, 2014

E Dziennik Gazeta Prawna informuje, że Ubezpieczyciele niechętnie korzystają z możliwości pojednawczego rozstrzygania sporów, odmawiając przystąpienia do postępowania przed Sądem Polubownym. Taka postawa zmniejsza efektywność alternatywnej, dla sądów powszechnych, metody rozwiązywania spraw. Istnieje jednak możliwość wystąpienia do Sądu Polubownego z wnioskiem o wykonanie ekspertyzy, taka opinia Sądu może posłużyć za skuteczną wytyczną w postępowaniach wg właściwości ogólnej.(2014-07-01)